Voorwaarden en condities

Algemene voorwaarden van Camping International, zoals ingediend bij de Kamer van Koophandel. Een extra exemplaar zal op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, waaronder bijvoorbeeld begrepen aanbiedingen en alle overeenkomsten die wij met wederpartijen, hierna te noemen de "klant", hebben gesloten, tenzij daarvan in deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Uitvoeringsovereenkomst.
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Wij kunnen ons aanbod onmiddellijk na aanvaarding herroepen, ook indien ons aanbod een aanvaardingstermijn bevat en binnen deze termijn geschiedt.
2.3 Wij hebben de onder 2.2 genoemde mogelijkheid in alle gevallen gedurende 2 werkdagen na aanvaarding.
2.4 Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien wij met de uitvoering van een bestelling zijn begonnen of indien onze opdrachtbevestiging niet binnen 5 werkdagen is afgewezen.
2.5 De inhoud van onze prijscouranten, drukwerken, brochures e.d. binden ons niet, tenzij zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst daarna is vermeld.

  

Artikel 3: Levering.
3.1 Opgegeven of overeengekomen levertijden zijn nimmer stricte termijnen, ook indien de levertijden niet bij benadering zijn opgegeven of overeengekomen.
3.2 In geval van vertraging in de levering moeten wij schriftelijk in kennis worden gesteld van het gebrek.
3.3 Wij leveren aan de woonplaats/het bedrijf van de klant en het transport, met inbegrip van de verpakking, het in- en uitladen en de verzekering, geschiedt voor rekening en risico van de klant, ondanks enig ander beding, inclusief de vrachtbrief.
3.4 Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren (en te factureren).

   

Artikel 4: Verrichten van bepaalde diensten.
4.1 Op verzoek zullen wij de aan de klant te leveren goederen tegen de geldende tarieven kunnen monteren en/of vulkaniseren.
4.2 Op verzoek kunnen wij reparatiewerkzaamheden verrichten tegen de geldende tarieven.
4.3 De in de punten 4.1 en 4.2 genoemde activiteiten zijn van toepassing op het verrichten van bepaalde diensten. Alle lopende zaken blijven voor risico van de klant.
4.4 Onze tarieven geven recht op vergoeding van arbeids-, reis- en schafttijd, alsmede van reis- en verblijfkosten en van het gebruik van buitengewone gereedschappen en materialen.
4.5 De klant garandeert dat onze werkzaamheden aaneengesloten en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd indien de klant kosteloos extra gereedschap, materiaal en energie ter beschikking stelt.

  

Artikel 5: Inspectie / Inspectie en klachten
5.1 De klant dient bij aflevering en inontvangstneming van de goederen en bij het verrichten van de dienst te controleren en na te gaan of de levering/dienst met de overeenkomst overeenstemt. Indien dit niet het geval is, dient hij ons hiervan schriftelijk en in ieder geval binnen 8 werkdagen op de hoogte te stellen onder vermelding van de redenen.
5.2 De klant kan op een niet zichtbaar gebrek aan de zaak of dienst geen beroep meer doen, indien hij niet binnen een redelijke termijn, die niet langer zal zijn dan 8 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd bij ons heeft geprotesteerd.
5.3 De klant dient ons te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te verhelpen.
5.4 De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van een gebrek ter beschikking stonden, indien hij niet binnen de voormelde termijnen en op de voormelde wijze heeft gereclameerd en/of indien hij ons niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.
5.5 Retournering van door ons geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 6: Garantie.
6.1 De door ons geleverde goederen en verrichte diensten voldoen aan de in de handel gebruikelijke eisen, zoals ISO- en DIN-normen (met inachtneming van de toepasselijke keuringseisen zoals omschreven in de door het Instituut voor Normalisatie opgestelde normbladen).
6.2 Indien aan ons wordt aangetoond dat dit niet het geval is, zullen wij binnen 6 maanden na levering/ ingebruikname de gebreken kosteloos herstellen of de geleverde zaken vervangen, dan wel het betreffende factuurbedrag crediteren, onder aftrek van redelijke bedrijfskosten.
6.3 Ten aanzien van door ons elders ingekochte goederen / halffabrikaten / materialen gaan onze verplichtingen nimmer verder dan de garantie van onze leverancier / fabrikant.
6.4 De bepalingen van de paragrafen 11.6 en 11.7 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7: Prijzen.
7.1 De in onze aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen, arbeid, vervoer, verzekering, huur van uitzonderlijk gereedschap en andere buitengewone kosten, alsmede exclusief de kosten van de in punt 4 hierboven genoemde diensten die met elkaar in overeenstemming zijn.
7.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de factoren die onze prijzen bepalen, zoals kostprijsverhogingen, materiaalprijzen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, verzekeringen, valutaschommelingen, wijzigen, zijn wij gerechtigd dit door te berekenen voor zover dit leidt tot een prijsverhoging van meer dan 10%.

 

Artikel 8: Betaling.
8.1 Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting en verrekening.
8.2 Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn geldt als een strikte termijn.
8.3 Indien wij één of meer vorderingen op de afnemer hebben die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken, noch uit ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige overeenkomst, zal eerst betaling door de afnemer ter voldoening van die vorderingen worden ontvangen.
8.4 Onverminderd het bepaalde in sub 8.3 strekken de door de opdrachtgever gedane betalingen steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en hebben de langst openstaande facturen/vorderingen daarna betrekking op een andere/volgende factuur/vordering.
8.5 Indien de klant één of meer betalingsverplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is hij vanaf de vervaldag over alle achterstallige betalingen aan ons een rente verschuldigd gelijk aan het wettelijke rentepercentage plus twee, per maand of gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend. In dat geval zal de klant ook de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten dragen. Het bedrag van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het bedrag van de vertraging of van de werkelijke kosten.
8.6 Wij zijn gerechtigd zonder opgave van redenen van de afnemer zekerheid te verlangen voor de voldoening van zijn toekomstige betalingsverplichtingen voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst door ons.

 

Artikel 9: Eigendom.
9.1 Wij behouden ons de eigendom van alle door ons aan de afnemer geleverde of te leveren zaken voor, zolang de afnemer onze vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer het verschuldigde bedrag voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten verschuldigd is en zolang de afnemer onze vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
9.2 Zolang de afnemer de hiervoor genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet bevoegd de door ons geleverde of te leveren zaken te verpanden, bezitloos te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen en verplicht de afnemer zich tegenover derden, die een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren dat hij niet gerechtigd is tot het vestigen van een recht (pandrecht), bij gebreke waarvan de afnemer zich schuldig maakt aan verduistering van gelden.
9.3 Wij behouden ons een bezitloos pandrecht voor op door de klant betaalde en door ons aan de klant geleverde zaken en andere zaken van de klant, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen onzerzijds, uit welken hoofde dan ook. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden verleent de klant ons de volmacht om de daartoe vereiste akte(n) te ondertekenen (en eventueel te laten registreren). Wij kunnen de klant ook vragen dergelijke akte(n) op ons eerste verzoek te ondertekenen.
9.4 Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verplichting tot levering van de goederen, waaronder begrepen de documenten, op te schorten totdat de klant al onze vorderingen heeft voldaan.

 

Artikel 10: Overmacht.
10.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien wij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
10.2 In geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals hieronder uiteengezet, zijn wij niet in staat of bereid onze verplichtingen uit de overeenkomst binnen een redelijke termijn na te komen, of - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan staking op het werk, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken of halffabrikaten, brand of soortgelijke omstandigheden bij ons of bij onze leveranciers.
10.3 In geval van overmacht heeft de klant niet het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en/of schadevergoeding te eisen. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder recht op schadevergoeding.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en schadevergoeding.
11.1 Wij sluiten uitdrukkelijk iedere verdere aansprakelijkheid jegens de klant uit voor welke schade dan ook, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan ons, onze werknemers en/of onze klanten. hulppersonen.
11.2 Onze aansprakelijkheid voor hulppersonen vervalt als dit gebruik niet normaal is in het contract of als het onredelijk is gezien de omstandigheden.
11.3 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade voor zover deze het bedrag te boven gaat dat wij van onze verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen.
11.4 Indien wij aansprakelijk zijn uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal tweemaal de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, respectievelijk tweemaal de factuurwaarde, waarbij wij slechts aansprakelijk zijn voor een bedrag van EUR 25.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
11.5 Schadeclaims als gevolg van het bovenstaande dienen binnen een maand na het ontstaan ervan schriftelijk aan ons te worden gemeld, of eerder indien de klant de schade had kunnen onderkennen, anders vervalt elke aanspraak op schadevergoeding door de klant.
11.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de klant of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de klant.
11.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien de afnemer zelf of door middel van een derde wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan de door ons geleverde/uitgevoerde zaken en/of indien de afnemer deze zaken voor andere dan (normale) bedrijfsdoeleinden heeft gebruikt.
11.8 De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden terzake van schade veroorzaakt door of in verband met de door ons geleverde goederen of diensten.

 

Artikel 12: Beëindiging.
12.1 Indien de afnemer één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of niet correct nakomt, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de goederen te leveren en/of de uitvoering van de diensten op te schorten en/of de betreffende overeenkomst - door de afnemer - met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.

12.2 Naast de overige ons toekomende rechten kunnen wij de overeenkomst met de afnemer te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder daarvoor aansprakelijk te zijn jegens de afnemer - door schriftelijke kennisgeving aan de afnemer - met onmiddellijke ingang beëindigen indien de afnemer zijn verplichtingen onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van de afnemer of door de afnemer wordt aangevraagd, indien surseance van betaling wordt aangevraagd, indien de afnemer zijn bedrijf staakt of overdraagt dan wel ingrijpend wijzigt en/of beslag wordt gelegd binnen 30 dagen na de beslagdatum zal worden opgeheven.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen.
13.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien een geschil volgens de regels van de wet tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort, is alleen de arrondissementsrechtbank bevoegd.
13.3 Het hierboven in paragraaf 13.2 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil te onderwerpen aan de normale bevoegdheidsregels van de bevoegde arrondissementsrechtbank.

 

Artikel 14: Definitieve beschikking.
14.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig is en/of ongeldig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het ongeldige en/of ongeldig verklaarde gedeelte is een bepaling aanvaard die, in het kader van wat juridisch mogelijk is, de bedoeling en de geest van het ongeldige en/of ongeldig verklaarde gedeelte het meest benadert.
14.2 Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde in de toekomst wijzigen.